Viljandimaa kultuuri nõukoda

14.02.24


Viljandimaa kultuuri nõukoda

1.      Kai Kannistu, VOL kultuurinõunik
2.      Anneli Kundla, Eesti Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialist
3.      Leana Liivson
4.      Laine Pedaja, Mõisaküla kultuurimaja direktor
5.      Sirje Fedjuk
6.      Sakala keskuse esindaja
7.      Vilja Volmer-Martinson, Viljandi linna kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
8.     Evelyn Härm, Viljandi valla haridus- ja kultuuriosakonna juht
9.    Merilin Metsatsirk, tantsujuhtide esindaja
10.  Külli Salumäe, dirigentide esindaja
11.  Reet Lubi, Viljandi Linnaraamatukogu direktor
12.  Jaak Pihlak, Viljandi muuseumi direktor
13.  Leida Mägi, MTÜ Viljandimaa Rahvakunstiühingu juhatuse esimees
14.  Marju Mäger, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Viljandimaa kultuuritööd koordineerib Kai Kannistu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik, tel 5198 1363


VILJANDIMAA KULTUURI NÕUKOJA KORD

I ÜLDINE

1.         Viljandimaa kultuuri nõukoda (edaspidi nõukoda) on Viljandi maakonna (edaspidi maakonna) kultuuritöötajate ja erinevate kultuurivaldkondade edendajate ühendus, kelle huvi ja eesmärk on maakonna kultuurialase informatsiooni vahendamine, maakondlike ühisürituste tegevuse korraldamisele kaasaaitamine ning maakonna kultuuritraditsioonide säilitamise ja tugevdamise eest heaseismine.

2.         Nõukoda on Viljandimaa Omavalitsuste Liidu (edaspidi Liit) juures tegutsev alaline koostööorgan.

3.         Omavalitsusjuhid võimaldavad maakondlikus kultuuritöö korralduses osalemise tööaja sees.

II NÕUKODA

4.         Nõukoda on kuni 16 liikmeline.

5.         Nõukotta kuuluvad iga maakonna omavalitsusest kultuuriga tegelev ametnik, iga maakonna omavalitsusest kultuuritöötajate poolt valitav liige, maakonna raamatukogude esindaja, maakonna muuseumide esindaja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia esindaja ning erinevate rahvakultuuri valdkondade (koorijuhid, tantsujuhid, käsitöölised jne) valitud esindajad.

6.      Nõukoja tööd juhib Liidu kultuurinõunik.

7.       Nõukoja koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, aga mitte vähem kui üks kord kvartalis

8.       Nõukoja liikmed täidavad oma ülesandeid põhitöökoha kõrvalt tasustamata. Nõukoja liikme volitused on üldjuhul tähtajatud.

III ÜLESANDED JA VASTUTUS

9.  Viljandimaa kultuuri nõukoda koostöös Liidu bürooga

9.1.     toetab Viljandimaa terviklikku kultuuri arengut ning iga üksiku piirkonna eripära säilimist;

9.2.     osaleb kultuuripoliitika arengukavade väljatöötamisel ja täideviimisel;

9.3.     arendab koostööd Eesti kultuuriringkondade ja muude maakondlike institutsioonidega ning äriühingutega;

9.4.      aitab kaasa koostöö organiseerimisele Liidu erinevate koostööpartneritega kultuuritöö osas.

9.5.     vahendab ja kogub kultuuri alast informatsiooni ning levitab seda antud valdkonnaga seotud isikute vahel;

9.6.      aitab kaasa maakondlike ühisürituste korraldamisele (nt maakonna laulu- ja tantsupidu, žanripäevad jne);

9.7.    selgitab välja kultuuritöötajate täiendõppe, infopäevade ja koolituste vajadusi;

9.8.     nõustab kultuuri valdkonnas tegutsevaid ühendusi toetusprojektide koostamisel;

9.9.     vaatab läbi Liidule esitatud kultuuritöö projektitaotlused ning esitab rahastamise ettepanekud Liidu vanemate kogule;

9.10.    teeb ettepanekuid Viljandimaal tegutsevate loovinimeste ja ühenduste tunnustamiseks.