VOL eestseisus (juhatus)

8.12.17

Viljandimaa Omavalitsuste Liidu eestseisus (juhatus) on 2-liikmeline

Liidu esimees Alar Karu
Viljandi vallavanem
435 1811
517 2437
Liidu aseesimees Madis Timpson
Viljandi linnapea
435 4711
 

 

Eestseisuse ülesanded:

*  vanemate kogu kokkukutsumine, selle ettevalmistamine, päevakorda küsimuste esitamine ja ettepanekute tegemine vanemate kogule;

* ettepanekute, täienduste ja paranduste esitamine kooskõlastamiseks või arvamuse saamiseks saabunud õigustloovate aktide eelnõude kohta;
* Liidu teiste asutuste juhtide töötasu ja lisatasu suuruse määramised;
* Liidu esindamine delegatsioonide kohtumistes koostööpartnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
* Liidu eelarve struktuuri, tegevuste ja ürituste lisamine alaeelarvete kavasse;

* esitab vanemate kogule kinnitamiseks majandusaasta aruande koos revisjoni ja/või audiitori arvamusega;
* teostab Liidu vanemate kogu poolt asutatud sihtasutuse või äriühingu asutaja, osaniku või aktsionäri õigusi;
* täidab teisi põhikirja ja vanemate kogu poolt talle täitmiseks pandud ülesandeid,


Eestseisus kontrollib:
* Liidu tegevdirektori ja liidu ettevõtete juhtide tegevust;

* Liidu ettevõtete majandustegevust ja liidu esindajate tegevust Liidu osalusega ettevõtete nõukogudes.

 

Eestseisus:

* kirjutab alla Liidu tegevuse- ja raamatupidamise aastaaruandele ja bilansile;

* korraldab liidu liikmete arvestuse. 

 

Eestseisuse töö vorm on koosolek. Otsused võetakse vastu konsensuse alusel.  

 

Eestseisuse volituste tähtaeg on üldjuhul valimistest kuni vanemate kogu uue koosseisu poolt uue eestseisuse valimiseni.