Taotlemine ja aruandlus

26.01.17

Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ning Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vahel sõlmitud lepingu alusel toetatakse maakonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide ning lasteaedade õpetajate, ja üldhariduskoolide ning lasteaedade juhtide ja õpetajate professionaalset arengut ühenduste ühistegevuse kaudu. Samamoodi toetatakse aineolümpiaadide ja õpilasürituste läbiviimist maakonnas.

HTM toetuse eraldamisel lähtutakse Eesti elukestva õppe strateegia programmidest ja ESF programmidel põhinevast eelarvestamisest ja ka rahastamisest.
 

Toetatakse:

* Viljandimaal tegutsevate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpetajate aineühenduste tegevust;

* koolijuhtide ühistegevust;

* õpilaste aineolümpiaade;

* õpilasvõistluste ja õpilasürituste korraldamist I-XII klassile.

 

Abikõlbulikud kulud on:

* tööjõukulud
* majanduskulud (õppematerjalid, ruumide rent, transpordikulud, õpilaste toitlustamine ürituse raames, administreerimiskulud sh bürootarbed, trükised ja teavikud, koolituskulud, paljundus- ja printimine, autasud (lisandub 25% tulumaksu)).


Tegevused peavad lähtuma üldhariduskoolide riiklikust õppekavast.
 

Rahataotlusi 2017.aastaks enam vastu ei võeta.

 

Dokumendid: