Taotlemine ja aruandlus

14.10.20

Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ning Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vahel sõlmitud lepingu alusel toetatakse maakonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide ning lasteaedade õpetajate, ja üldhariduskoolide ning lasteaedade juhtide ja õpetajate professionaalset arengut ühenduste ühistegevuse kaudu. Samamoodi toetatakse aineolümpiaadide ja õpilasürituste läbiviimist maakonnas.
 

Haridustoetuse  EESMÄRK

edendada riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavaid tegevusi  munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ja lasteaedades, selleks on:

1)      piirkondlike aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste korraldamine;

2)      koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõpe;

3)      õpetajate ühenduste sisese ja ühenduste vahelise ühistegevused;

4)      haridusasutuste juhtide ühistegevuse ja täiendõpe;

5)      õpetajate ja haridusasutuste juhtide tunnustamine.

PRIORITEETSED TEEMAD 2020.aastal

Õpetajate ja juhtide professionaalset arengut toetavate tegevuste prioriteetsed teemad 2020. aastal on:

 • nüüdisaegset õpikäsitust toetava töökorralduse juurutamine;
 • õpilaste ja õpetajate digioskuste arendamise toetamine;
 • tugevajavate laste kaasamine;
 • alushariduse seadusandluse muudatustest tulenevate muudatuste rakendamine (töökorraldus ja koostöö rühmameeskonnas,  tugiteenuste koordineerimine, riikliku õppekava rakendamine, laste arengu hindamine ja lastevanematega arenguvestluste läbiviimine);
 • laste koolivalmiduse, sh eesti keele kui teise keele oskuse, toetamine;
 • laste üldoskuste, sh mängu-, tunnetus- ja õpioskuste, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste, toetamine koolieelses lasteasutuses;
 • ühistegevuse juurutamine ainevaldkondade ülese ühistegevusena;
 • parimate praktikate jagamine õpetajate ja juhtide poolt;
 • õpetajakutse omistamiseks ettevalmistuse ja taotlemise kogemuse jagamine.

  Õpilasürituste prioriteedid 2020. aastal:
 • üleriigilise ja rahvusvahelise väljundiga aineolümpiaadide ning õpilasvõistluste piirkondlike voorude läbiviimine;
 • piirkonna parimate lähetamine üleriigilistele aineolümpiaadidele ning õpilasvõistlustele;
 • piirkonna eripära väärtustavate ürituste läbiviimine;
 • elukestva õppe strateegia 2020 põhimõtete, eeskätt muutunud õpikäsitluse, rakendamine.

KULUDE ABIKÕLBLIKKUS

 • Abikõlblikud kulud on tööjõu- ja majanduskulud. Majanduskulusid võib kasutada ainult eelnimetatud tegevuste täitmiseks.
 • Koolieelsete lasteastusute õpetajate ja juhtide täiendusõppe korraldamiseks eraldatud raha võib kasutada ainult koolieelsete lasteasutuste õpetajate, abiõpetajate/assistent ja juhtide täiendusõppeks.
 • Abikõlbulikeks ei ole kooli või lasteaia muu personali (va õpetajad, koolieelse lasteasutuse abiõpetajad/assistendid ja juhid) ja haridusametnike koolituskulud va juhul kui sellega ei kaasne täiendavaid kulusid (näiteks sisekoolitus või asutuses kohapeal toimuv välise koolitajaga koolitus vmt).

TAOTLEMINE:

2021.aastaks rahataotluste esitamine (aineühendused ja õpilasüritused) hiljemalt 15.november 2020.a. vol@vol.ee või krista.ojamae@viljandimaa.ee

Dokumendid: