Taotlemine ja aruandlus

27.12.17

Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ning Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vahel sõlmitud lepingu alusel toetatakse maakonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide ning lasteaedade õpetajate, ja üldhariduskoolide ning lasteaedade juhtide ja õpetajate professionaalset arengut ühenduste ühistegevuse kaudu. Samamoodi toetatakse aineolümpiaadide ja õpilasürituste läbiviimist maakonnas.

HTM toetuse eraldamisel lähtutakse Eesti elukestva õppe strateegia programmidest ja ESF programmidel põhinevast eelarvestamisest ja ka rahastamisest.
 

Toetatakse:

* Viljandimaal tegutsevate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpetajate aineühenduste tegevust;

* koolijuhtide ühistegevust;

* õpilaste aineolümpiaade;

* õpilasvõistluste ja õpilasürituste korraldamist I-XII klassile.

 

ABIKÕLBULIKUD KULUD  JA  TEEMAFOOKUSED:

Õpetajate ja juhtide täienduskoolituse prioriteedid/ prioriteetsed teemad:

*  uuenev õpikäsitus ja uuenevat õpikäsitlust toetava töökorralduse juurutamine;

*  erivajadustega laste toetamine;

*  ühistegevuse juurutamine ainevaldkondade ülese ühistegevusena (üksikute      ainesektsioonide tegevust ei toetata);

*  parimate praktikate jagamine õpetajate ja juhtide poolt;

*  õpetajakutse omistamiseks ettevalmistuse ja taotlemise kogemuse jagamine;

*  koolieelse lasteasutuse seaduse uuenduste tutvustamine  ja  riikliku õppekava rakendamine.
 

Õpilasürituste prioriteedid:

* Üleriigilise ja rahvusvahelise väljundiga aineolümpiaadide ning õpilasvõistluste piirkondlike voorude läbiviimine;

*  Piirkonna parimate lähetamine üleriigilistele aineolümpiaadidele ning õpilasvõistlustele;

*  Maakonna eripära väärtustavate ürituste läbiviimine;

*  Elukestva õppe strateegia 2020 põhimõtete, eeskätt muutunud õpikäsitluse, rakendamine
.

Abikõlbulikeks  kuludeks on tööjõukulud ja majanduskulud. Abikõlbulikke kulusid võib muuhulgas kasutada

*  õpetajate ja juhtide töö tasustamiseks, kes jagavad kolleegidele häid praktikaid ja kogemusi uute meetodite tutvustamine õppe- ja kasvatustöös, omaloodud metoodilise materjali näitlikustamine ja propageerimine, õpetajate ja juhtide koostööle ja kaasamisele suunatud kogemuste jagamine jne;

*  ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste, vahetu korraldamisega seotud inimeste töö tasustamiseks;

*  õpetajate aineühenduste ja juhtide ühistegevust korraldavate inimeste töö tasustamiseks, et tagada järjepidevus ja jätkusuutlikkus tegevustes;

*   aineühenduste esindajatele maakonnasisestel ja siseriiklikel täienduskoolitustel osalemisega seonduvate kulude katteks/ hüvitamiseks, kui kulude tekkimine lähtub eesmärgist, et aineühenduste esindajad annavad omandatud teadmised edasi maakonna/linna vastava ainekomisjoni tegevuses osalevatele õpetajatele.

*  õpilaste ja õpetajatega seotud kulud, kes esindavad maakonda/linna üleriigilistel ainealastel olümpiaadidel, võistlustel ja õpilasüritustel;

*  tänuüritused õpilastele ja õpetajatele, sh õpetaja galale sisendi andva piirkondliku komisjoni töö korraldamine.
 

Abikõlbulikeks ei ole:

*  kooli või lasteaia muu personali (va õpetajad ja juhid) ja ametnike koolituskulud. Muu personali osalus on lubatud juhul, kui sellega ei kaasne täiendavaid kulusid (näit sisekoolitus või asutuses kohapeal toimuv välise koolitajaga koolitus vmt);

*  töötasu kompenseerimine kinkekaartidega;

*  teatrikülastused või teatri haridusasutusse kutsumine (va juhul, kui see on põhjendatud osa koolitusest).


Tegevused peavad lähtuma üldhariduskoolide riiklikust õppekavast.
 

Dokumendid: