Taotlemine ja aruandlus

14.02.18

Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ning Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vahel sõlmitud lepingu alusel toetatakse maakonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide ning lasteaedade õpetajate, ja üldhariduskoolide ning lasteaedade juhtide ja õpetajate professionaalset arengut ühenduste ühistegevuse kaudu. Samamoodi toetatakse aineolümpiaadide ja õpilasürituste läbiviimist maakonnas.
 

Haridustoetuse  EESMÄRK

edendada riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavaid tegevusi lepingus nimetatud piirkonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ja lasteaedades läbi:

1)      õpilaste erisuguste võimete arendamise aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste kaudu;

2)      koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe;

3)      õpetajate ühenduste sisese ja ühenduste vahelise ühistegevuse;

4)      haridusasutuste juhtide ühistegevuse;

5)      õpetajate ja haridusasutuste juhtide tunnustamise.

PRIORITEETSED TEEMAD 2018.aastal

Õpetajate ja juhtide professionaalset arengut toetavate tegevuste prioriteetsed teemad:

 • nüüdisaegne  õpikäsitus ja seda toetava töökorralduse juurutamine;
 • hariduslike erivajadustega laste kaasamine;
 • ühistegevuse juurutamine ainevaldkondade ülese ühistegevusena;
 • parimate praktikate jagamine õpetajate ja juhtide poolt;
 • õpetajakutse omistamiseks ettevalmistuse ja taotlemise kogemuse jagamine;
 • laste koolivalmiduse, sh eesti keele kui teise keele oskuse,  toetamine;
 • laste üldoskuste, sh mängu-, tunnetus- ja õpioskuste, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste, toetamine koolieelses lasteasutuses.

 

Õpilasürituste prioriteedid 2018. aastal:

 • üleriigilise ja rahvusvahelise väljundiga aineolümpiaadide ning õpilasvõistluste piirkondlike voorude läbiviimine;
 • piirkonna parimate lähetamine üleriigilistele aineolümpiaadidele ning õpilasvõistlustele;
 • piirkonna eripära väärtustavate ürituste läbiviimine;
 • Elukestva õppe strateegia 2020 põhimõtete, eeskätt muutunud õpikäsitluse, rakendamine.

KULUDE ABIKÕLBLIKKUS

 • Abikõlblikud kulud on tööjõu- ja majanduskulud. Majanduskulusid võib kasutada ainult eelnimetatud tegevuste täitmiseks.
 • Abikõlbulikeks ei ole kooli või lasteaia muu personali (va õpetajad ja juhid) ja haridusametnike koolituskulud va juhul kui sellega ei kaasne täiendavaid kulusid (näiteks sisekoolitus või asutuses kohapeal toimuv välise koolitajaga koolitus vmt).
 • Töötasu kompenseerimine kinkekaartidega.
Dokumendid: