Taotlemine ja aruandlus

29.11.21
Riigieelarveline toetuse eraldamine õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe ning õpilasvõistluste

piirkondlikuks läbiviimiseks 2021.aastal Haridus- ja Teadusministeeriumilt (HTM) 

Juhend õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe piirkondlikuks korraldamiseks ja õpilasürituste läbiviimiseks 2021. aastal.

1. Riigieelarvelise toetuse eraldamise eesmärk on edendada võrdsetel alustel Eesti eri piirkondades sh munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ja lasteaedades riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavaid tegevusi:

1) piirkondlike aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste korraldamine;

2) koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõpe;

3) õpetajate ühenduste sisesed ja ühenduste vahelised ühistegevused;

4) haridusasutuste juhtide ühistegevused ja täiendusõpe;

5) õpetajate ja haridusasutuste juhtide tunnustamine.

2. Toetuse jaotuse alus on üldhariduskoolide ja lasteaedade õpilaste/laste arv. Palume planeerida tegevused sihipäraselt ja arvestades piirkonna pikaajalisi arendusplaane.

3. Toetuse kasutamise prioriteedid 2021. aastal.

3.1. Õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalse arengu toetamiseks:

 • pandeemia mõjude leevendamine;
 • nüüdisaegset õpikäsitust toetava töökorralduse juurutamine;
 • õpilaste ja õpetajate digioskuste arendamise toetamine;
 • tugevajavate laste kaasamine;
 • koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamine;
 • laste koolivalmiduse, sh eesti keele kui teise keele oskuse, toetamine;
 • laste üldoskuste, sh mängu-, tunnetus- ja õpioskuste, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste, toetamine koolieelses lasteasutuses;
 • ühistegevuse juurutamine ainevaldkondade ülese ühistegevusena;
 • parimate praktikate jagamine õpetajate ja juhtide poolt;
 • õpetajakutse omistamiseks ettevalmistuse ja taotlemise kogemuse jagamine.

3.2. Õpilasürituste korraldamiseks:

 • üleriigilise ja rahvusvahelise väljundiga aineolümpiaadide ning õpilasvõistluste piirkondlike voorude läbiviimine;
 • piirkonna parimate lähetamine üleriigilistele aineolümpiaadidele ning õpilasvõistlustele;
 • piirkonna eripära väärtustavate ürituste läbiviimine;
 • muutunud õpikäsituse rakendamine.

4. Kulude abikõlblikkus.

Abikõlblikud kulud on tööjõu- ja majanduskulud. Majanduskulusid võib kasutada ainult lepingus kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks.

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe korraldamiseks eraldatud raha võib kasutada ainult koolieelsete lasteasutuste õpetajate, abiõpetajate/assistent ja juhtide täiendusõppeks.

Abikõlbulikud ei ole kooli või lasteaia muu personali (va õpetajad, koolieelse lasteasutuse abiõpetajad/assistendid ja juhid) ja haridusametnike koolituskulud va juhul kui sellega ei kaasne täiendavaid kulusid (näiteks sisekoolitus või asutuses kohapeal toimuv välise koolitajaga koolitus vmt).

TAOTLEMINE:

2021.aastaks rahataotlusi enam vastu ei võeta.

2022.aasta rahataotlusi võetakse vastu kuni 30.november 2021 (kaasa arvatult) vol@vol.ee

2021 sisuaruande vorm (aineühenduse, õpilasüritused, lasteaiaõpetajate täiendkoolitus)

2022 toetuse taotluse vorm (aineühendused, õpilasüritused, lasteaiaõpetajate täiendkoolitus)

Dokumendid: