Taotlemine ja aruandlus

9.02.22
Riigieelarvelise toetuse eraldamine õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe ning õpilasvõistluste

piirkondlikuks läbiviimiseks 2022.aastal Haridus- ja Teadusministeeriumilt (HTM) 

Juhend üld- ja alusharidusasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe piirkondlikuks korraldamiseks ning õppe mitmekesistamiseks ja õpilasürituste läbiviimiseks 2022. aastal.

1. Riigieelarvelise toetuse eraldamise eesmärk on edendada võrdsetel alustel Eesti eri piirkondades sh munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ja lasteaedades riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavaid tegevusi:

1) õppe mitmekesistamine (piirkondlike aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste korraldamine ning õppekäikude korraldamine);

2) koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõpe;

3) õpetajate ühenduste sisesed ja ühenduste vahelised ühistegevused;

4) haridusasutuste juhtide ühistegevused ja täiendusõpe;

5) õpetajate, haridusasutuste juhtide ja õpilaste tunnustamine.

2. Toetuse jaotuse alus on üldhariduskoolide ja lasteaedade õpilaste/laste arv. Tegevused peavad olema planeeritud sihipäraselt ja arvestades piirkonna pikaajalisi arendusplaane.

3. Toetuse kasutamise prioriteedid 2022. aastal.

3.1. Õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalse arengu toetamiseks:

 • pandeemia mõjude leevendamine;
 • nüüdisaegset õpikäsitust toetava töökorralduse juurutamine;
 • õpetajate ja juhtide digipädevuse toetamine;
 • lapse erivajaduse toetamine;
 • laste koolivalmiduse ja eesti keele oskuste toetamine;
 • ühistegevuse juurutamine ainevaldkondade ülese ühistegevusena;
 • õpetajakutse omistamiseks ettevalmistuse ja taotlemise kogemuse jagamine.

3.2. Õppe mitmekesistamine ja õpilase arengu toetamine:

 • üleriigilise ja rahvusvahelise väljundiga aineolümpiaadide piirkondlike voorude läbiviimine, sh õpetajate tasustamine olümpiaaditööde parandamisel ja olümpiaadide korraldamisel
 • õpilasvõistlusted ja -konkursid (vähemalt maakondlikud);
 • piirkonna parimate lähetamine üleriigilistele aineolümpiaadidele ning õpilasvõistlustele ning neil osalenud õpilaste ja juhendajate tunnustamine;
 • õpetajate toetamine õpilaste ettevalmistamisel olümpiaadideks läbi piirkondade üleste ühistegevuste (nt koostöös riiklike olümpiaadižüriidega);
 • õppetöö mitmekesisemaks muutmine kaasates muuseume, huvikoole, kõrg- ja kutsekoole,ettevõtteid jne üldhariduskoolide õppetöösse (koolivälised õppeprogrammid, Tartu Ülikooli teaduskooli uurimislabor, Rakett 69 teadusstuudiod, rahvusvahelised õppekäigud jne).

4. Kulude abikõlblikkus.

Abikõlblikud kulud on tööjõu- ja majanduskulud. Majanduskulusid võib kasutada ainult lepingus kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks.

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe korraldamiseks eraldatud raha võib kasutada ainult koolieelsete lasteasutuste õpetajate, abiõpetajate/assistent ja juhtide täiendusõppeks.

Abikõlbulikud ei ole kooli või lasteaia muu personali (va õpetajad, koolieelse lasteasutuse abiõpetajad/assistendid ja juhid) ja haridusametnike koolituskulud va juhul kui sellega ei kaasne täiendavaid kulusid (näiteks sisekoolitus või asutuses kohapeal toimuv välise koolitajaga koolitus vmt).

TAOTLEMINE:

2022.aastaks rahataotlusi enam vastu ei võeta.

2023.aasta rahataotlusi võetakse vastu kuni 30.november 2022 (kaasa arvatult) vol@vol.ee

2023 toetuse taotlus õpilasüritused ja (lasteaia)õpetajate ühistegevused

ARUANDLUS:

2022 sisuaruanne (aineühendused, õpilasüritused, lasteaiaõpetajate ühistegevused ja täiendkoolitus)

KULUDE KOMPENSEERIMINE:

Sõidukulude kompenseerimine

Muude kulude kompenseerimine