Taotlemine ja aruandlus

7.03.23
Riigieelarvelise toetuse eraldamine õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe ning õpilasvõistluste

piirkondlikuks läbiviimiseks 2023.aastal Haridus- ja Teadusministeeriumilt (HTM) 

Juhend üld- ja alusharidusasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe piirkondlikuks korraldamiseks ning õppe mitmekesistamiseks ja õpilasürituste läbiviimiseks 2023. aastal.

1. Riigieelarvelise toetuse eraldamise eesmärk on edendada võrdsetel alustel Eesti eri piirkondades, sh munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ja lasteaedades riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavaid tegevusi:

 • 1) õppe mitmekesistamine (piirkondlike aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasvõistluste ning õppekäikude korraldamine);
 • 2) koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõpe;
 • 3) õpetajate ühenduste sisesed ja ühenduste vahelised ühistegevused;
 • 4) haridusasutuste juhtide ühistegevused ja täiendusõpe;
 • 5) õpetajate, haridusasutuste juhtide ja õpilaste tunnustamine.

2. Toetuse jaotuse alus on üldhariduskoolide ja lasteaedade õpilaste/laste arv. Tegevustes tuleb arvestada sihipärasust ning piirkonna pikaajalisi arendusplaane.

3. Toetuse kasutamise prioriteedid 2023. aastal

3.1 Õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalse arengu toetamiseks:

 • eestikeelsele õppele ülemineku toetamine;
 • nüüdisaegset õpikäsitust toetava töökorralduse juurutamine;
 • õpetajate ja juhtide digipädevuse toetamine;
 • lapse erivajaduse toetamine;
 • lapse koolivalmiduse ja eesti keele oskuse toetamine;
 • ühistegevuse juurutamine ainevaldkondade ülese ühistegevusena;
 • parimate praktikate jagamine õpetajate ja juhtide poolt;
 • õpetajakutse omistamiseks ettevalmistuse ja taotlemise kogemuse jagamine.

3.2. Õppe mitmekesistamiseks ja õpilaste annete toetamiseks:

 • üleriigilise ja rahvusvahelise väljundiga aineolümpiaadide piirkondlike voorude läbiviimine, sh õpetajate tasustamine olümpiaaditööde parandamisel ja olümpiaadide korraldamisel;
 • õpilasvõistlused ja -konkursid (soovitatavalt vähemalt maakondlikud);
 • piirkonna parimate lähetamine üleriigilistele aineolümpiaadidele ja õpilasvõistlustele ning neil osalenud õpilaste ja juhendajate tunnustamine;
 • õpetajate toetamine õpilaste ettevalmistamisel olümpiaadideks läbi piirkondade üleste ühistegevuste (nt koostöös riiklike olümpiaadižüriidega);
 • õppetöö mitmekesisemaks muutmine kaasates muuseume, huvikoole, kõrg- ja kutsekoole, ettevõtteid jne üldhariduskoolide õppetöösse (koolivälised õppeprogrammid, Tartu Ülikooli teaduskooli uurimislabor, Rakett 69 teadusstuudiod, rahvusvahelised õppekäigud jne).

4. Kulude abikõlblikkus

Abikõlblikud kulud on:

 • tööjõu- ja majanduskulud avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruande juhendi mõistes. Majanduskulusid võib kasutada ainult lepingus kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks.
 • Koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe korraldamiseks eraldatud raha võib kasutada ainult koolieelsete lasteasutuste õpetajate, abiõpetajate/assistentide, tugispetsialistide ja juhtide täiendusõppeks.
 • Üldhariduskoolide õpetajate ja juhtide täiendusõppe korraldamiseks eraldatud raha võib üldjuhul kasutada ainult üldhariduskoolide õpetajate ja juhtide täiendusõppeks. Eraldatud vahendeid on lubatud kasutada ka tugispetsialistide ning õpetajate ja/või juhtide koosõppimise toetamiseks.
 • Abikõlblikud ei ole kooli või lasteaia muu personali ja haridusametnike koolituskulud va juhul kui sellega ei kaasne täiendavaid kulusid (näiteks sisekoolitus või asutuses kohapeal toimuv välise koolitajaga koolitus vmt).

TAOTLEMINE:

2023.aastaks rahataotlusi enam vastu ei võeta.

2024.aasta rahataotlusi võetakse vastu kuni 30.novembrini 2023 (kaasa arvatult) vol@vol.ee

2024 toetuse taotlus õpilasüritused ja (lasteaia)õpetajate ühistegevused

ARUANDLUS:

2023. aasta aruande esitamiseks lisandub 2023. aasta jooksul täiendatud aruande vorm

KULUDE KOMPENSEERIMINE:

Sõidukulude kompenseerimine

Muude kulude kompenseerimine