Viljandimaa kultuuri nõukoda

1.04.20


Viljandimaa kultuuri nõukoda: koosseis on ülevaatamisel.

Viljandimaa kultuuritööd koordineerib Kai Kannistu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik, tel 5198 1363

VILJANDIMAA KULTUURI NÕUKOJA KORD

 

I ÜLDINE

1.      Viljandimaa kultuuri nõukoda (edaspidi nõukoda) on maakonna kultuuritöötajate ja erinevate rahvakultuurivaldkondade edendajate ühendus, kelle huvi ja eesmärk on maakonna kultuurialase informatsiooni vahendamine, maakondlike ühisürituste tegevuse korraldamisele kaasaaitamine ning maakonna kultuuritraditsioonide säilitamise ja tugevdamise eest heaseismine.

2.      Nõukoda on Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsev alaline koostööorgan.

3.      Omavalitsusjuhid võimaldavad maakondlikus kultuuritöö korralduses osalemise tööaja sees.

II NÕUKODA

4.      Nõukoda koosneb kuni 12 liikmest:

4.1  Igast omavalitsuse piirkonnast üks kultuuritöötajate poolt valitav liige;

4.2  Kutsutakse juurde erinevate kultuurivaldkondade (näiteks koorijuhid, tantsujuhid, käsitöölised jne) esindajad ning igast omavalitsusest kultuuriga tegelev ametnik.

  1. Erinevate rahvakultuurivaldkondade esindajad (koorijuhid, tantsujuhid, käsitöölised jne) valivad  oma valdkonna esindaja nõukotta.
  2. Kultuuri nõukoja esimehe valivad maakonna kultuuriasutuste juhid oma üldkoosolekul, kes juhib nõukoja tööd.

7.      Nõukoja liikmed täidavad oma ülesandeid põhitöökoha kõrvalt tasustamata. Nõukoja liikme volitused on üldjuhul tähtajatud.

  1. Nõukoda teeb koostööd  Rahvakultuuri Keskuse spetsialistiga

9.      Nõukogu esimehele ja eri kultuuriliikide esindajatele (näiteks koori- ja/või tantsujuhtide esindaja) võib maksta kompensatsiooni.

III ÜLESANDED JA VASTUTUS

10.  Viljandimaa kultuuri nõukoda koostöös Viljandimaa Omavalitsuste Liidu bürooga

10.1         vahendab ja kogub kultuurialast informatsiooni ning levitab seda antud valdkonnaga seotud isikute vahel;

10.2         koostab maakonnas korraldatavate kultuuriürituste aastakava ja aitab kaasa maakondlike ühisürituste korraldamises (nt maakonna laulu- ja tantsupidu);

10.3         korraldab omavalitsuste kultuuritöötajate abistamist aastakavaga ettenähtud maakondlike ürituste korraldamisel (nt žanripäevad);

10.4         korraldab ja aitab korraldada kultuuritöötajate täiendõpet, infopäevi ja koolitusi;

10.5         vaatab läbi laekunud kultuuritöö projekttaotlused ning esitab rahastamis-ettepanekud omavalitsusliidu büroole;

10.6         koostab ja juhib toetusprojekte kultuurivaldkonnas tegutsevate ühenduste ühistegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks;

10.7         arendab koostööd Eesti kultuuriringkondade ja muude maakondlike institutsioonidega (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, raamatukogud, muuseumid, jms) ning äriühingutega;

10.8         toetab Viljandimaa terviklikku kultuuri arengut ning iga üksiku piirkonna eripära säilimist;

10.9         osaleb kultuuripoliitika arengukavade väljatöötamisel ja täideviimisel;

10.10     teeb ettepanekuid Viljandimaal tegutsevate loovinimeste ja ühenduste tunnustamiseks;
10.11 aitab kaasa koostöö organiseerimisele liidu erinevate koostööpartneritega kultuuritöö osas.

Toimetaja: KRISTA OJAMÄE