2.11.17


Viljandimaa kultuuri nõukoda:

Piia Mänd - Paistu rahvamaja juhataja, kultuurikoja esimees
Liikmed:

Ille Mirka – Saarepeedi rahvamaja juhataja

Aire Levand – Suure-Jaani kultuurimaja kunstiline juht

Jaanus Kukk– Sakala Keskuse direktor

Kati Grauberg-Longhurst  – Viljandi maakonna rahvakultuuri spetsialist

Kai Kannistu – Karksi Valla Kultuurikeskuse juhataja

Laine Pedaja – Halliste rahvamaja ja Mõisaküla kultuurimaja juhataja


 

VILJANDIMAA KULTUURI NÕUKOJA KORD

 

 

I ÜLDINE

1.      Viljandimaa kultuuri nõukoda (edaspidi nõukoda) on maakonna kultuuritöötajate ja rahvakultuuri edendajate ühendus, kelle huvi ja eesmärk on maakonna kultuurialase informatsiooni vahendamine, maakondlike ühisürituste tegevuse korraldamisele kaasaaitamine ning maakonna kultuuritraditsioonide säilitamise ja tugevdamise eest heaseismine.

2.      Nõukoda on Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsev alaline koostööorgan.

3.      Omavalitsusjuhid võimaldavad maakondlikus kultuuritöö korralduses osalemise tööaja sees.

 

 

II NÕUKODA

 

4.      Nõukoda koosneb 5-7 liikmest, lähtudes põhimõttest, et igast Viljandimaa piirkonnast (põhi-, lõuna-, kesk Viljandimaa) oleks esindatud vähemalt üks liige ning Viljandi linna või tema allasutuse esindaja.

5.      Nõukoda teeb koostööd Viljandi Maavalitsuse  kultuuritöö spetsialisti ja Rahvakultuuri Keskuse spetsialistiga.

6.      Nõukoja liikmed valitakse endi hulgast ja nad täidavad oma ülesandeid põhitöökoha kõrvalt tasustamata. Nõukoja liikme volitused on üldjuhul tähtajatud.

7.      Nõukoda valib enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukoja tegevust. Nõukoja esimehe volituste tähtaeg on üldjuhul 1 aasta.

 

 

III ÜLESANDED JA VASTUTUS

 

 

8.      Viljandimaa kultuuri nõukoda koostöös Viljandimaa Omavalitsuste Liidu bürooga

8.1  vahendab ja kogub kultuurialast informatsiooni ning levitab seda antud valdkonnaga seotud isikute vahel;

8.2  koostab maakonnas korraldatavate kultuuriürituste aastakava ja aitab kaasa maakondlike ühisürituste korraldamises (nt maakonna laulu- ja tantsupidu);

8.3  korraldab omavalitsuste kultuuritöötajate abistamist aastakavaga ettenähtud maakondlike ürituste korraldamisel (nt žanripäevad);

8.4  korraldab ja aitab korraldada kultuuritöötajate täiendõpet, infopäevi ja koolitusi;

8.5  vaatab läbi laekunud kultuuritöö projekttaotlused ning esitab rahastamis-ettepanekud omavalitsusliidu büroole;

8.6  koostab ja juhib toetusprojekte kultuurivaldkonnas tegutsevate ühenduste ühistegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks;

8.7  arendab koostööd Eesti kultuuriringkondade ja muude maakondlike institutsioonidega (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, raamatukogud, muuseumid, jms) ning äriühingutega;

8.8  toetab Viljandimaa terviklikku kultuuri arengut ning iga üksiku piirkonna eripära säilimist;

8.9  osaleb kultuuripoliitika arengukavade väljatöötamisel ja täideviimisel;

8.10         teeb ettepanekuid Viljandimaal tegutsevate loovinimeste ja ühenduste tunnustamiseks;

8.11aitab kaasa koostöö organiseerimisele liidu erinevate koostööpartneritega kultuuritöö osas.