Põhikiri

15.03.23

VILJANDIMAA OMAVALITSUSTE LIIDU
Põhikiri


I ÜLDSÄTTED

1. Viljandimaa Omavalitsuste Liit (edaspidi Liit) on Viljandimaa valdade ja linnade
maakonna kohalike omavalitsusüksuste vabatahtlik liit ja esindusorganisatsioon, mis oma
tegevustes lähtub avalikest huvidest.
2. Viljandimaa Omavalitsuste Liidu nimetus on – VILJANDIMAA OMAVALITSUSTE
LIIT, lühendatult VOL
Inglise keeles – ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES OF VILJANDI COUNTY
3. Liit on kasumit mittetaotlev mittetulundusühing. Tal on oma arvelduskontod ja sümboolika.
Liit on asutatud 17.jaanuaril 1992.a.
4. Liidu asukohaks on Viljandi linn.
5. Liit juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest,
mittetulundusühingute seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja teistest
õigusaktidest.


II LIIDU EESMÄRK JA ÜLESANDED

6. Liidu eesmärgiks on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse ja käesoleva
põhikirjaga kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine, ühistegevuse kaudu
maakonna ühtlase, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu toetamine, maakonna
kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna turismi arendamine ja info
kogumine, korrastamine ja edastamine, demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamine,
maakonna ja oma liikmete esindamine, koostöö arendamine, info ja kogemuste vahetamine,
oma liikmete ühiste huvide ja õiguste kaitsmine, liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete
paremaks täitmiseks soodsamate võimaluste loomine ning seaduse või lepinguga Liidule
pandud kohustuste täitmine.
7. Põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks Liit:
7.1 esindab maakonda, oma liikmeid ja maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühishuve
suhetes riigiorganite, teiste isikute ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
7.2 kaitseb oma liikmete õigusi ning pöördub vajadusel selleks kohtusse;
7.3 on heategevuslik ning toetab ja koordineerib vajadusel teiste kolmanda sektori
organisatsioonide tegevust ja üritusi maakonnas punktis 7.13.2 nimetatud valdkondades;
7.4 astub lepingulistesse suhetesse nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega, osaleb Liidule
vajalikes ühendustes, organisatsioonides ja programmides;

7.5 omandab ning käsutab talle kuuluvat kinnis- ja vallasvara;
7.6 moodustab vanemate kogu otsusega fonde ja sihtkapitale, muid oma tegevuseks vajalikke
asutusi;
7.7 osaleb rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses, seab sisse ja arendab haridus-,
noorsoo-, teadus-, koostöö-, spordi- ja kultuurisidemeid välisriikides;
7.8 sõlmib lepingu valitsusasutusega riikliku ülesande täitmiseks;
7.9 võtab täitmiseks omavalitsuste ülesandeid ning ülesandeid teistelt liitudelt;
7.10 arendab maakonna valdade ja linnade vahelist koostööd.
7.11 aitab kaasa:
7.11.1 kohaliku omavalitsuse üldisele arengule;
7.11.2 ühistegevuse kaudu maakonna ühtlasele, tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule;
7.11.3 maakonna kultuuritraditsioonide säilitamisele ja edendamisele;
7.11.4 maakonna turismi arendamisele ning info kogumisele, korrastamisele ja edastamisele;
7.11.5 demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamisele.
7.12 loob ühistöö kaudu soodsamaid võimalusi oma liikmetele seadusega pandud ülesannete
paremaks täitmiseks;
7.13 korraldab punktis 6 nimetatud eesmärkide elluviimiseks:
7.13.1 koolitust, täiendõpet, õppelaagreid, seminare ja konverentse oma liikmetele ja teistele
isikutele;
7.13.2 maakondlikke hariduse-, kultuuri-, spordi-, turismi-, sotsiaal-, noorsoo ja vaba aja
üritusi, annab välja preemiaid, stipendiume ja toetusi üritustest osavõtjatele, võitjatele ja
laureaatidele;
7.13.3 koolitus- ja vahetusreise;
7.13.4 kirjastustegevust;
7.13.5 majandustegevust liidu ülesannete täitmiseks täiendavate vahendite kaasamiseks;
7.13.6 informatsiooni ja kogemuste vahetamist;
7.13.7 tasuliste ja tasuta teenuste osutamist oma liikmetele ja teistele isikutele;
7.14 seisab maakonna hea maine eest;
7.15 korraldab maakonna teenetemärkide andmist;
7.16 korraldab maakonna strateegilist planeerimist ning arengustrateegia koostamist ja aitab
kaasa planeeringute elluviimisel;
7.17 korraldab maakonnas tervisedenduse alast tööd;

7.18 korraldab maakonna turvalisusega seonduvat koostöö ja osaleb sellealastes projektides;
7.19 esindab maakonda välissuhtluses.


III LIIDU LIIKMED

8. Liidu liikmeteks võivad olla Viljandimaa vallad ja linnad, kes tunnistavad Liidu põhikirja
ja täidavad Liidu organite otsuseid.
9. Omavalitsuste astumine Liitu ja Liidust väljaastumine toimub vanemat kogu poolt tehtava
otsusega valla või linna volikogu otsuse alusel.
10. Liige võib liidust välja astuda ainult majandusaasta lõpul või sellest kirjalikult vähemalt
kuus kuud ette teatades. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga
ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
11. Liidust võidakse arvata välja liikmed, kellel on kuue kuu liikmemaks aasta arvestuses
tasumata, kes muul viisil on rikkunud liidu põhikirja või kahjustanud liidu ja tema teiste
liikmete huve.
12. Liidu liikmed teatavad Liidule haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seoses
toimunud liikmelisuse lõppemisest või selle üleminekust kirjalikult liidu eestseisusele, kes
valmistab ette sellest tulenevad liikmestaatuse üleminekuga seotud liikmemaksu arvestuse jm
ettepanekud otsustamiseks vanemate kogule.
13. Liige arvatakse liikmeskonnast välja seoses liikmestaatuse lõppemisega või loetakse
liikmestaatus üleläinuks alates haldusterritoriaalse korralduse muutmisest.

14. Liidu liikme õigused:
14.1 võtta osa liidu tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja
ülesannetele ning liidu poolt korraldatavatest üritustest;
14.2 valida oma esindajad Liidu organitesse vastavalt käesolevale põhikirjale.
14.3 pöörduda:
14.3.1 informatsiooni, nõuande ja abi saamiseks vanemate kogu, eestseisuse ja büroo poole;
14.3.2 arupärimisega vanemate kogu ja eestseisuse poole;
14.3.3 vanemate kogu poole liikmemaksu määra muutmiseks või tasumise ajatamiseks.
14.4 saada tasuta ja tasulisi teenuseid;
14.5 seaduses sätestatud volitusnormi kohaselt panna oma ülesandeid volikogu otsusega
liidule ühiseks täitmiseks;
14.6 teha ettepanekuid liidu organitele;
14.7 tutvuda oma esindajate kaudu Liidu büroos vanemate kogu, eestseisuse istungite ning
komisjonide koosolekute protokollide ja muude dokumentidega;
14.8 nõuda Liidust väljaastumise otsustamist vanemate kogu poolt.

15. Liidu liikme kohustused:
15.1 täita vastuvõetud põhikirja;
15.2 osaleda aktiivselt Liidu töös;
15.3 täita Liidu organite poolt vastuvõetud otsuseid;
15.4 anda Liidu tööks vajalikku informatsiooni;
15.5 maksta kehtestatud määras ja korras Liidu liikmemaksu;
15.6 hoida Liidu mainet.


IV JUHTIMINE

16. Liidu organid on:
16.1 kõrgeim organ vanemate kogu, mida mittetulundusühingute seaduse mõistes nimetatakse
liikmete üldkoosolekuks;
16.2 üldkoosoleku poolt määratud juhtorgan eestseisus, mida mittetulundusühingute seaduse
mõistes nimetatakse juhatuseks.
17. Liidu esindusorgan vanemate kogu, kutsutakse kokku vähemalt 6 korda aastas eestseisuse
poolt, 2 liidu liikmete nõudmisel, muudel seaduses või käesolevas põhikirjas ette nähtud
juhtudel.
18. Liidu iga liikme volikogu nimetab vanemate kogu liikmeks kohalike omavalitsuste
volikogude valimiste vaheliseks perioodiks kaks esindajat – ühe kohaliku omavalitsusüksuse
volikogu ja ühe täitevorgani (valitsuse) liikmete hulgast ning nende asendusliikmed.
19. Liidu iga liikme volikogu võib enda poolt nimetatud esindaja või tema asendaja, sõltumata
põhjusest, tagasi kutsuda ning nimetada uue esindaja või asendaja.

20. Vanemate kogu:
20.1 võtab vastu Liidu põhikirja ja teeb selles muudatusi;
20.2 valib vanemate kogu liikmete hulgast Liidu esimehe ja kuni kaks aseesimeest, kes kuuluvad
eestseisusesse;
20.2.1 määrab eestseisuse liikmetele hüvitised ja sõlmib lepingud.
20.3 nimetab:
20.3.1 eestseisuse liikmete arvu ja isikulise koosseisus;
20.3.2 liikmed vanemate kogu poolt moodustatud komisjonidesse ja kinnitab
komisjonide esimehed;
20.3.3 audiitorkontrolli ja/või revisjonikomisjoni;
20.3.4 esindajad erinevatesse struktuuridesse.
20.4 võtab vastu otsuseid:

20.4.1 omavalitsuspoliitikat ja omavalitsuste tegevust puudutavates küsimustes;
20.4.2 Liidule ülesannete võtmiseks;
20.4.3 omavalitsuse ülesannete ühiselt täitmiseks võtmiseks;
20.4.4 teiselt liidult lepingu alusel ülesande täitmiseks võtmiseks;
20.4.5 riikliku ülesande täitmiseks võtmiseks või lepingu sõlmimiseks riigi valitsusasutusega
riikliku kohustuse täitmiseks;
20.4.6 Liidu liikmeks võtmiseks ja liidust välja arvamiseks ja välja astumise avalduse
rahuldamiseks;
20.4.7 Liidu osalemiseks äriühingus, sihtasutuses, mittetulundusühingus ning nendes
osalemise lõpetamiseks;
20.4.8 Liidu liikmemaksu suuruse määramiseks ja tasumise korra kehtestamiseks;
20.4.9 Liidu eelarve vastuvõtmiseks, majandusaasta aruande ja audiitorikontrolli ja/või
revisjonikomisjoni akti kinnitamiseks;
20.4.10 riigieelarvest, samuti muudest allikatest eraldatavate rahaliste vahendite jaotamise
korra kehtestamiseks, või teeb seaduse või muu õigusakti alusel vastava ettepaneku muule
organile;
20.4.11 Liidu vara valdamise, kasutamise ja käsutamise ning eelarve koostamise ja täitmise
korra kehtestamiseks;
20.4.12 Liidu büroo loomiseks ja struktuuri määramiseks ning põhikirja kinnitamiseks;
20.4.13 Liidu tegevdirektori ametikohale konkursi kuulutamiseks, nõusoleku ametisse
valimiseks ja vabastamiseks, töötasu määramiseks ja lepingu sõlmimiseks;
20.4.14 Liidu sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamiseks;
20.4.15 vajadusel vanemate kogu komisjonide moodustamiseks ja lõpetamiseks;
20.4.16 Liidu tegevuse reorganiseerimiseks või lõpetamiseks.
20.5 töö vorm on istung, mida juhatab Liidu esimees või tema puudumisel aseesimees või
nende puudumisel vanemate kogu vanim liige;
20.6 on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole tema liikmetest. Liikme
puudumisel asendab teda asendusliige;
20.7 otsus võetakse vastu koosolekul osalejate lihthäälteenamusega;
20.8 erandjuhul otsustatakse hääletamise teel, kas mingis küsimuses viia läbi salajane või
nimeline hääletamine. Ettepaneku võib teha iga vanemate kogu liige, selle poolt peab
hääletama üle poole istungil osalejatest,
20.9 Liidu põhikirja muudatuste, Liidu liikmemaksude määramise ja tasumise korra, ning
Liidu tegevuse lõpetamise otsus võetakse vastu, kui selle poolt hääletab vähemalt
¾ vanemate kogu liikmetest,

20.10 Liidu esimehe ja aseesimeeste valimised viiakse läbi salajase hääletamise teel. 
20.11 on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on vanemate kogu istungi
kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
Küsimustes, mida ei ole enne istungi kokkukutsumist teatavaks tehtud, saab otsuse vastu
võtta, kui selle poolt on kõik vanemate kogu liikmed;
20.12 istungid protokollitakse;
20.13 võib otsuse vastu võtta istungit kokku kutsumata, kasutades elektroonilisi
sidevahendeid.

21. Liidu eestseisus:
21.1 on Liidu juhtorgan, kes korraldab liidu tegevust põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks,
juhib Liitu ja esindab seda vanemate kogu istungite vahelisel perioodil;
21.2 Liidu eestseisuse liikmeteks on ametikoha järgi Liidu esimees ja aseesimehed;
21.3 Eestseisuse volituste tähtaeg on üldjuhul valimistest kuni vanemate kogu uue koosseisu
poolt eestseisuse valimiseni.
21.2 otsustab:
21.2.1 vanemate kogu kokkukutsumise, selle ettevalmistamise, päevakorda küsimuste
esitamise ja ettepanekute tegemise vanemate kogule,
21.2.2 Liidu esindamise delegatsioonide kohtumistes koostööpartnerite ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega,
21.2.3 eelarve struktuuri, tegevuste ja ürituste lisamise alaeelarvete kavasse,
21.2.4 esitada vanemate kogule kinnitamiseks majandusaasta aruanne koos revisjoni ja/või
audiitori arvamusega;
21.3 teostab liidu vanemate kogu poolt asutatud sihtasutuse või äriühingu asutaja, osaniku või
aktsionäri õigusi;
21.4 täidab teisi põhikirja ja vanemate kogu poolt talle täitmiseks pandud ülesandeid,
21.5 kontrollib Liidu asutatud ettevõtete majandustegevust ja liidu esindajate tegevust Liidu
osalusega ettevõtete nõukogudes,
21.6 kirjutab alla Liidu tegevuse- ja raamatupidamise aastaaruandele ja bilansile,
21.7 korraldab liidu liikmete arvestuse;
21.8 töö vorm on koosolek. Otsused võetakse vastu konsensuse alusel;
21.9 võib otsuse vastu võtta istungit kokku kutsumata, kasutades elektroonilisi sidevahendeid;
21.10 eestseisus on aruandekohustuslik vanemate kogu ees;
21.11 Liidu esimees ja aseesimehed esindavad Liitu kõikides õigustoimingutes ainuisikuliselt.

22. Liidu esimees:
22.1 korraldab liidu juhtorganite tööd ja esindab liitu talle käesoleva põhikirjaga pandud
ulatuses;
22.2 juhatab vanemate kogu istungeid ja eestseisuse koosolekuid;
22.3 osaleb vanemate kogu istungite ettevalmistamisel;
22.4 kannab vanemate kogu istungil ette Liidu tegevuse aastaaruande;
22.5 sõlmib vanemate kogu otsuse aluse lepingu Liidu tegevdirektoriga, kelle suhtes täidab ka
tööandja õigusi ja kohustusi;
22.6 annab ülesandeid Liidu tegevdirektorile ja kontrollib tema tegevust;
22.7 kirjutab alla lepingutele, liidu vanemate kogu ja eestseisuse otsustele ning muudele
dokumentidele;
22.8 esindab liitu kohtus, võib anda volituse teisele isikule liidu esindamiseks kohtus;
22.9 on aruandekohustuslik vanemate kogu ees;
22.10 äraolekul asendab teda Liidu aseesimees.

23. Liidu tegevdirektor:
23.1 on Liidu büroo palgaline töötaja, kes juhib ja korraldab büroo tegevust ning kelle
ametikoht täidetakse konkursi korras, mille tingimused ja korra kinnitab eestseisus;
23.2 võtab töölepingu alusel tööle töötajad ja vabastab nad töölt ning määrab nende töötasu ja
lisatasud;
23.3 annab oma pädevuse piires välja käskkirju;
23.4 võtab osa vanemate kogu istungitest ja eestseisuse koosolekustest, omades seal
sõnaõigust;
23.5 esindab Liitu igapäevases majandustegevuses ja asjaajamises;
23.6 sõlmib lepinguid ning kirjutab alla rahalistele dokumentidele kinnitatud eelarve piires;
23.7 korraldab Liidu:
23.7.1 kinnis- ja vallasvara haldamist vanemate kogu kehtestatud korra kohaselt;
23.7.2 raamatupidamist juhatuse kehtestatud korras, koostab ja esitab statistilised aruanded;
23.7.3 muud liidu eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust, omavalitsus- ja muude
ametnike ning isikute koolitust ja täiendõpet vastavalt käesolevale põhikirjale ja vanemate
kogu otsustele;
23.8 on aruandekohustuslik vanemate kogu, eestseisuse ja liidu esimehe ees;
23.9 töölt lahkumise täidab tema ülesandeid Liidu esimees või aseesimees kuni uue
tegevdirektori tööle võtmiseni.

24. Liidu büroo:
24.1 juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Liidu põhikirjast ja vanemate
kogu ning eestseisuse otsustest;
24.2 ülesanne on vanemate kogu, eestseisuse, Liidu esimehe ja komisjonide töö tehniline
tagamine, asjaajamise korraldamine ning liidu toimimise tagamine.


V LIIDU MAJANDAMINE

25. Liidul on oma eelarve. Liidu vanemate kogu otsus eelarve kinnitamiseks võetakse vastu
eelarveaasta alguseks või hiljemalt kahe kuu jooksul eelarveaasta algusest.
26. Oma tegevuseks vajalikud vahendid saab Liit:
26.1 liikmemaksudest;
26.2 toetustest ja annetustest;
26.3 liidu põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust;
26.4 seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest eraldistest;
26.5 muudest tuludest;
27. Liidu liige tasub vanemate kogu otsuse alusel kehtestatud liikmemaksu
28. Liidu eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
29. Liidu eelarve täitmist korraldab Liidu tegevdirektor vastavalt kinnitatud eelarvele.


VI LIIDU REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

30. Liidu tegevus lõpetatakse vanemate kogu otsusega ja muudel seaduses ettenähtud
juhtudel.
31. Liidu lõpetamisel otsustab vanemate kogu varade üleandmiseks õigustatud isikud.
32. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse
allesjäänud vara samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja
sihtasutuste koondnimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-
õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
33. Liidust väljaastunud liikmel ei ole õigust Liidu varale.