Põhikiri

16.01.15

VILJANDIMAA OMAVALITSUSTE LIIDU

 

Põhikiri

 

 

I.         ÜLDSÄTTED

1.      Viljandimaa Omavalitsuste Liit (edaspidi Liit) on Viljandimaa valdade ja linnade maakonna kohalike omavalitsusüksuste vabatahtlik liit ja esindusorganisatsioon, mis oma tegevustes lähtub avalikest huvidest.

2.      Viljandimaa Omavalitsuste Liidu nimetus on –

VILJANDIMAA OMAVALITSUSTE LIIT, lühendatult VOL

      Inglise keeles –  ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES OF VILJANDI COUNTY

3.      Liit on kasumit mittetaotlev mittetulundusühing. Tal on oma arveldusarved, pitsat ja sümboolika. Liit on asutatud 17.jaanuaril 1992.a.

4.      Liidu asukohaks on Viljandi linn.

5.      Liit juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest, mittetulundusühingute seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja teistest õigusaktidest.

II.        LIIDU EESMÄRK JA ÜLESANDED

6.      Liidu eesmärgiks on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse ja käesoleva põhikirjaga kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine, ühistegevuse kaudu maakonna ühtlase, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu toetamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna turismi arendamine ja info kogumine, korrastamine ja edastamine, demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine, koostöö arendamine, info ja kogemuste vahetamine, oma liikmete ühiste huvide ja õiguste kaitsmine, liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks soodsamate võimaluste loomine ning seaduse või lepinguga Liidule pandud kohustuste täitmine.

7. Põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks Liit:

7.1  esindab maakonda, oma liikmeid ja maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühishuve suhetes riigiorganite, teiste isikute ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;

7.2  kaitseb oma liikmete õigusi ning pöördub vajadusel selleks kohtusse;

7.3  on heategevuslik ning toetab ja koordineerib vajadusel teiste kolmanda sektori organisatsioonide tegevust ja üritusi maakonnas punktis 7.13.2  nimetatud valdkondades;

7.4  astub lepingulistesse suhetesse nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega, osaleb Liidule vajalikes ühendustes, organisatsioonides ja programmides;

7.5  omandab ning käsutab talle kuuluvat kinnis- ja vallasvara;

7.6  moodustab vanemate kogu otsusega fonde ja sihtkapitale, muid oma tegevuseks vajalikke asutusi;

7.7  osaleb rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses, seab sisse ja arendab haridus-, noorsoo-, teadus-, koostöö-, spordi- ja kultuurisidemeid välisriikides;

7.8  sõlmib lepingu valitsusasutusega riikliku ülesande täitmiseks;

7.9  võtab täitmiseks omavalitsuse ülesande ning ülesande teiselt liidult.

7.10   arendab maakonna valdade ja linnade vahelist koostööd;

7.11   aitab kaasa:

7.11.1    kohaliku omavalitsuse üldisele arengule;

7.11.2    ühistegevuse kaudu maakonna ühtlasele, tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule;

7.11.3    maakonna kultuuritraditsioonide säilitamisele ja edendamisele;

7.11.4    maakonna turismi arendamisele ning info kogumisele, korrastamisele ja edastamisele;

7.11.5    demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamisele.

7.12       loob ühistöö kaudu soodsamaid võimalusi oma liikmetele seadusega pandud ülesannete paremaks täitmiseks;

7.13   korraldab punktis 6 nimetatud eesmärkide elluviimiseks:

7.13.1    koolitust, täiendõpet, õppelaagreid, seminare ja konverentse oma liikmetele ja teistele isikutele;

7.13.2    maakondlikke hariduse-, kultuuri-, spordi-, turismi-, sotsiaal-, noorsoo ja vaba aja üritusi, annab välja preemiaid, stipendiume ja toetusi üritustest osavõtjatele, võitjatele ja laureaatidele;

7.13.3    koolitus- ja vahetusreise;

7.13.4    kirjastustegevust;

7.13.5    majandustegevust liidu ülesannete täitmiseks täiendavate vahendite kaasamiseks;

7.13.6    informatsiooni ja kogemuste vahetamist;

7.13.7    tasuliste ja tasuta teenuste osutamist oma liikmetele ja teistele isikutele,

7.14       seisab maakonna hea maine eest;

7.15       arendab maakonnas demokraatlikku juhtimist ja kaasab elanikke maakonda puudutavate küsimuste lahendamisele.

III.      LIIDU LIIKMED

8        Liidu liikmeteks võivad olla Viljandimaa vallad ja linnad, kes tunnistavad Liidu põhikirja ja täidavad Liidu organite otsuseid.

9        Liikmete astumine Liitu ja Liidust väljaastumine toimub vanemat kogu poolt tehtava otsusega valla või linna volikogu otsuse alusel.

10    Liige võib liidust välja astuda ainult majandusaasta lõpul või sellest kirjalikult vähemalt kuus kuud ette teatades.  Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

11    Liidust võidakse arvata välja liikmed, kellel on kuue kuu liikmemaks aasta arvestuses tasumata, kes muul viisil on rikkunud liidu põhikirja või kahjustanud liidu ja tema teiste liikmete huve.

12    Liidu liikmed teatavad Liidule haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seoses toimunud liikmelisuse lõppemisest või selle üleminekust kirjalikult liidu eestseisusele, kes valmistab ette sellest tulenevad liikmestaatuse üleminekuga seotud liikmemaksu arvestuse jm ettepanekud otsustamiseks vanemate kogule.

13    Liige arvatakse liikmeskonnast välja seoses liikmestaatuse lõppemisega või loetakse liikmestaatus üleläinuks alates haldusterritoriaalse korralduse muutmisest.

14    Liidu liikme õigused:

14.1       võtta osa:

14.1.1    liidu tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele,

14.1.2    liidu poolt korraldatavatest üritustest.

14.2       valida oma esindajad Liidu organitesse vastavalt käesolevale põhikirjale;

14.3       pöörduda:

14.3.1    informatsiooni, nõuande ja abi saamiseks vanemate kogu, eestseisuse  ja büroo poole,

14.3.2    arupärimisega vanemate kogu ja eestseisuse poole,

14.3.3    vanemate kogu poole liikmemaksu määra muutmiseks või tasumise ajatamiseks.

14.4       saada tasuta ja tasulisi teenuseid;

14.5       seaduses sätestatud volitusnormi kohaselt panna oma ülesandeid  volikogu otsusega liidule ühiseks täitmiseks,

14.6       teha ettepanekuid liidu organitele;

14.7       tutvuda oma esindajate kaudu Liidu büroos vanemate kogu, eestseisuse istungite ning komisjonide koosolekute protokollide ja muude dokumentidega;

14.8       nõuda Liidust väljaastumise otsustamist vanemate kogu poolt.

15    Liidu liikme kohustused:

15.1       täita vastuvõetud põhikirja;

15.2       osaleda aktiivselt Liidu töös;

15.3       täita Liidu organite poolt vastuvõetud otsuseid;

15.4       anda Liidu tööks vajalikku informatsiooni;

15.5       maksta kehtestatud määras ja korras Liidu liikmemaksu;

15.6       hoida Liidu mainet.

IV.      JUHTIMINE

16    Liidu organid on:

16.1 kõrgeim organ vanemate kogu, mida mittetulundusühingute seaduse mõistes nimetatakse liikmete üldkoosolekuks;

16.2 üldkoosoleku poolt määratud juhtorgan eestseisus, mida mittetulundusühingute seaduse mõistes nimetatakse juhatuseks.

17    Liidu esindusorgan vanemate kogu, kutsutakse kokku  vähemalt 6 korda aastas eestseisuse poolt tema enda algatusel, 1/10 liidu liikmete nõudmisel, muudel seaduses või käesolevas põhikirjas ette nähtud juhtudel.

18    Liidu iga liikme volikogu nimetab vanemate kogu liikmeks kohalike omavalitsuste volikogude valimiste vaheliseks perioodiks kaks esindajat – ühe kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ja ühe täitevorgani (valitsuse) liikmete hulgast ning nende asendusliikmed.

19    Liidu iga liikme volikogu võib enda poolt nimetatud esindaja või tema asendaja, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda ning nimetada uue esindaja või asendaja.

20    Vanemate kogu:

20.1       võtab vastu Liidu põhikirja ja teeb selles muudatusi,

20.2       valib salajase häälteamise teel vanemate kogu liikmete hulgast Liidu esimehe ja aseesimehe, kes kuuluvad eestseisusesse;

20.2.1 määrab eestseisuse liikmetele hüvitised ja sõlmib lepingud.

20.3       nimetab:

20.3.1    eestseisuse liikmete arvu ja isikulise koosseisus;

20.3.2 liikmed vanemate kogu poolt moodustatud komisjonidesse ja kinnitab komisjonide  esimehed;

20.3.3    3-liikmelise revisjonikomisjoni; ja/või audiitorkontrolli;

20.3.4    esindajad erinevatesse struktuuridesse.

20.4       (kehtetu alates 01.01.2015 – 25.11.2014 nr 27)

20.5       võtab vastu otsuseid:

20.5.1    omavalitsuspoliitikat ja omavalitsuste tegevust puudutavates põhimõttelistes küsimustes,

20.5.2    Liidule ülesannete võtmiseks,

20.5.3    omavalitsuse ülesannete ühiselt täitmiseks võtmiseks,

20.5.4    teiselt liidult lepingu alusel ülesande täitmiseks võtmiseks,

20.5.5    riikliku ülesande täitmiseks võtmiseks või lepingu sõlmimiseks riigi valitsusasutusega riikliku kohustuse täitmiseks,

20.5.6    Liidu liikmeks võtmiseks ja liidust välja arvamiseks ja välja astumise avalduse rahuldamiseks,

20.5.7    Liidu osalemiseks äriühingus, sihtasutuses, mittetulundusühingus ning nendes osalemise lõpetamiseks,

20.5.8    Liidu liikmemaksu suuruse määramiseks ja tasumise korra kehtestamiseks,

20.5.9    Liidu eelarve vastuvõtmiseks, majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni ja/või audiitorikontrolli akti kinnitamiseks,

20.5.10    (kehtetu – 25.11.2008 nr 14)

20.5.11      riigieelarvest, samuti muudest allikatest eraldatavate rahaliste vahendite jaotamise korra kehtestamiseks, või teeb seaduse või muu õigusakti alusel vastava ettepaneku  muule organile,

20.5.12      Liidu vara valdamise, kasutamise ja käsutamise ning eelarve koostamise ja täitmise korra kehtestamiseks,

20.5.13      vanemate kogu ja revisjonikomisjoni kodukorra kehtestamiseks,

20.5.14      Liidu büroo loomiseks ja struktuuri määramiseks ning põhikirja kinnitamiseks,

20.5.15      Liidu kinnisvara ja üle 6400 eurose maksumusega ning registrisse kantava vallasvara soetamiseks ja müügiks,

20.5.16    Liidu tegevdirektori ametikohale konkursi kuulutamiseks,  nõusoleku ametisse valimiseks ja vabastamiseks, töötasu määramiseks ja lepingu sõlmimiseks,

20.5.17      Liidu sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamiseks,

20.5.18      vajadusel vanemate kogu komisjonide moodustamiseks ja lõpetamiseks,

20.5.19      Liidu tegevuse reorganiseerimiseks või lõpetamiseks,

20.5.20      muudes küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Liidu teiste organite pädevusse.

20.6       töö vorm on istung, mida juhatab Liidu esimees või tema puudumisel aseesimees või nende puudumisel vanemate kogu vanim liige;

20.7       on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole tema liikmetest. Liikme puudumisel asendab teda asendusliige;

20.8       otsus võetakse vastu koosolekul osalejate lihthäälteenamusega, igal vanemate kogu liikmel on üks hääl, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat häälte nõuet;

20.8.1    erandjuhul otsustatakse hääletamise teel, kas mingis küsimuses viia läbi salajane või nimeline hääletamine. Ettepaneku võib teha iga vanemate kogu liige, selle poolt peab hääletama üle poole istungil osalejatest,

20.8.2    Liidu põhikirja muudatuste, Liidu liikmemaksude määramise ja tasumise korra, kinnisvarade soetamise ja võõrandamise, üle 6400 eurose maksumusega ja registrisse kantava vallasvara soetamise ja müügi ning Liidu tegevuse lõpetamise otsus võetakse vastu, kui selle poolt hääletab vähemalt ¾  vanemate kogu liikmetest,

20.8.3    Liidu eesmärgi muutmise otsus võetakse vastu kui selle poolt on 9/10 vanemate kogu liikmetest,

20.8.4    eestseisuse ja revisjonikomisjoni liikmete ja/või audiitori nimetamise otsus võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole vanemate kogu liikmetest

20.8.5    Liidu esimehe ja aseesimehe valimised viiakse läbi salajase hääletamise teel. Valituks osutub kandidaat, kes on saanud üle poole vanemate kogu liikmete häältest,

20.9       on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on vanemate kogu istungi kokkukutsumisel teatavaks tehtud ja vastavalt kodukorrale ette valmistatud. Küsimustes, mida ei ole enne istungi kokkukutsumist teatavaks tehtud, saab otsuse vastu võtta, kui selle poolt on kõik vanemate kogu liikmed;

20.10   istungid  protokollitakse. Protokoll peab liikmetele olema kättesaadav pärast 14 päeva möödumist üldkogu istungist. Protokolli koostamise aluseks on koosoleku fonogramm ja protokollija märkmed, mida säilitatakse kuni antud istungi protokolli kinnitamiseni. Vanemate kogu liikmel on õigus nõuda oma eriarvamuse protokollimist. Liikmel on õigus saada protokoll või selle osa ärakiri. Protokolli lahutamatuks lisaks on osalejate nimekiri koos igaühe allkirjaga ning esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused. Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija

20.11   liikmed täidavad oma ülesandeid reeglina tasuta. Vanemate kogu otsusega võib vastavalt eelarvele hüvitada eestseisuse liikmetele kulutusi ja määrata neile kompensatsioon konkreetsete ülesannete täitmise eest.

21            Liidu eestseisus:

21.1on Liidu juhtorgan, kes korraldab liidu tegevust põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, juhib Liitu ja esindab seda vanemate kogu istungite vahelisel perioodil.

21.1.1    Liidu eestseisuse liikmeteks on ametikoha järgi Liidu esimees ja aseesimees:

21.1.1.1(Kehtetu alates 01.01.2015 – 25.11.2014 nr 27)

21.1.1.2 (Kehtetu alates 01.01.2015 – 25.11.2014 nr 27)

21.1.2    (Kehtetu alates 01.01.2015 – 25.11.2014 nr 27)

21.1.3    (Kehtetu alates 01.01.2015 – 25.11.2014 nr 27).

21.1.1: Eestseisuse volituste tähtaeg on üldjuhul valimistest kuni vanemate kogu uue
             koosseisu poolt eestseisuse valimiseni.

21.2       otsustab:

21.2.1    vanemate kogu kokkukutsumise, selle ettevalmistamise, päevakorda küsimuste esitamise ja ettepanekute tegemise vanemate kogule,

21.2.2    ettepanekud, täiendused ja parandused kooskõlastamiseks või arvamuse saamiseks saabunud õigustloovate aktide eelnõude kohta,

21.2.3    Liidu teiste asutuste juhtide töötasu ja lisatasu suuruse

21.2.4    Liidu esindamise delegatsioonide kohtumistes koostööpartnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega,

21.2.5    eelarve struktuuri, tegevuste ja ürituste lisamise alaeelarvete kavasse,

21.2.6    esitada vanemate kogule kinnitamiseks majandusaasta aruanne koos revisjoni ja/või audiitori arvamusega;

21.3       teostab liidu vanemate kogu poolt asutatud sihtasutuse või äriühingu asutaja, osaniku või aktsionäri õigusi;

21.4       täidab teisi põhikirja ja vanemate kogu poolt talle täitmiseks pandud ülesandeid,

21.5       kontrollib:

21.5.1Liidu tegevdirektori ja liidu ettevõtete juhtide tegevust,

21.5.2Liidu ettevõtete majandustegevust ja liidu esindajate tegevust Liidu osalusega
        ettevõtete nõukogudes,

21.5       kirjutab alla Liidu tegevuse- ja raamatupidamise aastaaruandele ja bilansile,

21.6       korraldab liidu liikmete arvestuse;

21.7       töö vorm on koosolek. Otsused võetakse vastu konsensuse alusel;

21.8       (Kehtetu alates 01.01.2015 – 25.11.2014 nr 27).

21.9       (Kehtetu alates 01.01.2015 – 25.11.2014 nr 27).

21.10   võib otsuse vastu võtta istungit kokku kutsumata, kui poolthääle on elektroonilisi sidevahendeid kasutades andnud kõik eestseisuse liikmed ja allkirjastavad selle hiljem isiklikult;

21.11   eestseisus on aruandekohustuslik vanemate kogu ees;

21.13 Liidu esimees ja aseesimees esindavad Liitu kõikides õigustoimingutes ainuisikuliselt.

22            Liidu esimees:

22.5       korraldab liidu juhtorganite tööd  ja esindab liitu talle käesoleva põhikirjaga pandud ulatuses;

22.6       juhatab vanemate kogu istungeid ja eestseisuse koosolekuid;

22.7       osaleb vanemate kogu istungite ettevalmistamisel;

22.8       kannab vanemate kogu istungil ette Liidu tegevuse aastaaruande;

22.9       sõlmib vanemate kogu otsuse aluse lepingu Liidu tegevdirektoriga, kelle suhtes täidab ka tööandja õigusi ja kohustusi;

22.10   annab ülesandeid Liidu tegevdirektorile ja kontrollib tema tegevust;

22.11   kirjutab alla lepingutele, liidu vanemate kogu ja eestseisuse otsustele ning muudele dokumentidele;

22.12   esindab liitu kohtus, võib anda volituse teisele isikule liidu esindamiseks kohtus;

22.13   on aruandekohustuslik vanemate kogu ees;

22.14   äraolekul asendab teda Liidu aseesimees.

23            Liidu tegevdirektor:

23.5       on Liidu büroo palgaline töötaja, kes juhib ja korraldab büroo tegevust ning kelle ametikoht täidetakse konkursi korras, mille tingimused ja korra kinnitab eestseisus;

23.6       võtab töölepingu alusel tööle töötajad ja vabastab nad töölt ning määrab nende töötasu ja lisatasud;

23.7       annab oma pädevuse piires välja käskkirju;

23.8       võtab osa vanemate kogu istungitest ja eestseisuse koosolekustest, omades seal sõnaõigust;

23.9       esindab oma pädevuse piires Liitu suhetes teiste asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega;

23.10   sõlmib tööõiguslikke ja majanduslepinguid ning kirjutab alla rahalistele dokumentidele kinnitatud eelarve piires;

23.11   korraldab Liidu:

23.11.2                       kinnis- ja vallasvara haldamist vanemate kogu kehtestatud korra kohaselt;

23.11.3                       raamatupidamist juhatuse kehtestatud korras, koostab ja esitab statistilised aruanded;

23.11.4                       muud liidu eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust, omavalitsus- ja muude ametnike ning isikute koolitust ja täiendõpet vastavalt käesolevale põhikirjale ja vanemate kogu otsustele;

23.12   on aruandekohustuslik vanemate kogu, eestseisuse ja liidu esimehe ees;

23.13   töölt lahkumise täidab tema ülesandeid Liidu esimees või aseesimees kuni uue tegevdirektori tööle võtmiseni.

24            Liidu büroo:

24.5       juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Liidu põhikirjast ja vanemate kogu ning eestseisuse otsustest;

24.6       ülesanne on vanemate kogu, eestseisuse, Liidu esimehe ja komisjonide töö tehniline tagamine, asjaajamise korraldamine ning liidu toimimise tagamine.

V.        LIIDU MAJANDAMINE

25            Liidul on oma eelarve. Liidu vanemate kogu otsus eelarve kinnitamiseks võetakse vastu eelarveaasta alguseks või hiljemalt kahe kuu jooksul eelarveaasta algusest, vastavalt vanemate kogu poolt kehtestatud eelarve käitlemise korrale. Eelmise aasta eelarve täitmise aruanne peab olema kinnitatud kuue kuu jooksul eelarveaasta algusest.

26            Oma tegevuseks vajalikud vahendid saab Liit:

26.5       liikmemaksudest;

26.6       toetustest ja annetustest;

26.7       liidu põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust;

26.8       seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest eraldistest;

26.9       muudest tuludest;

27            Liikmemaksu arvestuse aluseks on liikme elanike arv, liikme eelarve tulud ja Liidu eelarve planeeritav maht.

28            Liidu eelarvesse laekuva liikmemaksu suuruse ja arvestusmeetodid otsustab vanemate kogu hiljemalt eelarve kinnitamisele eelneva aasta 1. novembriks.

29            Liidu liikmemaksu Liidu eelarvesse kannavad liidu liikmed vastavalt vanemate kogu poolt kehtestatud korrale ja tähtaegadele.

30            Liidu eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

31            Liidu eelarve täitmist korraldab Liidu tegevdirektor vastavalt kinnitatud eelarvele.

VI.    LIIDU TEGEVUSE TULEMUS- JA FINANTSKONTROLL NING AVASTATUD PUUDUSTELE REAGEERIMISE VÕIMALUSED JA KORD

32            Vanemate kogu valib Liidu organite ja asutuste tegevuse üle vähemalt korra aastas punktis 34.3 nimetatud järelevalve teostamiseks oma liikmete hulgast kolmeliikmelise revisjonikomisjoni ja/või nimetab audiitorkontrolli

33            Vanemate kogu võib liidu majandustegevuse ja aastaaruande seaduslikkuse ja raamatupidamise eeskirjadele vastavuse kontrollimiseks nimetada  sõltumatu audiitori.

34            Revisjonikomisjon:

34.5       valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe;

34.6       juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, komisjoni kodukorrast ning on aruandekohustuslik vanemate kogu ees;

34.7       kontrollib:

34.7.2    liidu organite tegevuse vastavust liidu vanemate kogu ja eestseisuse otsustele;

34.7.3    tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust Liidu eelarvele;

34.7.4    raamatupidamise õigsust ja vara kasutamise sihipärasust;

34.7.5    Liidu poolt sõlmitud lepingute täitmist;

34.7.6    vanemate kogu ülesandel liidu eelarvest sihtotstarbelisi vahendeid saanud organisatsioonide poolt nende vahendite kasutamist;

34.8       esitab märkused ja ettepanekud puuduste kohta Liidu eestseisusele, kes annab tegevdirektorile korralduse nende kõrvaldamiseks hiljemalt ühe kuu jooksul revisjonikomisjoni ettepanekute saamisest arvates;

34.9       esitab revideerimise akti koos eestseisuse poolt korraldatud Liidu raamatupidamise aastaaruandega, tegevusaruandega ja audiitori järelotsusega vanemate kogule kinnitamiseks.

35            Revisjonikomisjoni  liige ei või olla eestseisuse liige.

VII. LIIDU REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

36            Liidu tegevus lõpetatakse vanemate kogu otsusega ja muudel seaduses ettenähtud alustel.

37            Liidu tegevuse lõpetamisel liikmete arvu vähenemise tõttu alla seaduses sätestatud suuruse, kui kuue kuu jooksul ei ole suudetud liikmete arvu viia seadusega kooskõlla, muudetakse liit põhikirja muutmisega muud liiki kohaliku omavalitsuse üksuste ühenduseks või lõpetatakse liidu tegevus.

38            Likvideerimismenetlus toimub seaduses sätestatud  korras.

39            Liidu lõpetamisel otsustab vanemate kogu varade üleandmiseks õigustatud isikud.

40            Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste koondnimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

40.1   Liidust väljaastunud liikmel ei ole õigust Liidu varale.

41            Liidu tegevuse lõpetamisega seotud vaidlusküsimused lahendatakse võimalusel läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.