Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2019. aasta sügisvooru taotluse esitamise tähtaeg on 1.oktoober

2.09.19

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2019. aasta kevadvooru taotluse esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Taotlus tuleb saata taotleja esindusõigusliku isiku poolt elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult Viljandimaa Omavalitsuste Liitu e-postile katrin.reimo@viljandimaa.ee hiljemalt taotluse esitamise tähtpäeval kell 16:30.

KOP infopäev toimub 10. september kell 15.00  Rimmu külamajas.

Palume eelnevalt end REGISTREERIDA kuni 6. septembrini.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Taotlejaks saavad olla määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad ühendused:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohaliku omavalitsuse üksus või riik või mille liikmetest üle poole ei moodusta äriühingud;
  • sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse või riigi osalusel või mille asutajatest üle poole ei moodusta äriühingud.

Avalikes huvides tegutsemine tähendab käesoleva määruse tähenduses, et taotleja tegevused ja nende eesmärgid on suunatud avalikkusele ning taotleja teavitab avalikkust oma tegevusest. Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks, v.a erivajadustega inimeste heaks tegutsevad ühendused.

Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, mis tegutsevad küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi huvides.

Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides. Erandina toetatakse ka kogudust, mille tegevuspiirkond ajalooliste tegutsemispiiride tõttu ületab maakonna piire.

Maakondlikke ühendusi toetatakse ainult juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon ehk tema liikmetest enamuse moodustavad juriidilised isikud.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • meede 1 (kogukonna areng) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse
  • meede 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse piirsumma Meetmes 1 ja Meetmes 2 on 2 000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10,00 % projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlusvooru esitatud projekti algus ei tohi olla varasem kui 1. oktoober. Projekt peab olema ellu viidud taotlusvooru abikõlblikkuse perioodi jooksul. Projektide abikõlblikkuse periood on 10 kuud alates taotluste esitamise tähtpäevast.

Meetmest 1 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

Meetmest 2 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri. Ehitusinvesteeringute korral tuleb lisada objekti omandi-või kasutusõigust tõendavate dokumentide koopiad,  investeeringu objekti avaliku kasutuse lepingu koopia (kui objekt ei ole taotleja omandis), kohaliku omavalitsuseüksuse kirjalik kinnitus selle kohta, et nad on kavandatavast investeeringust teadlikud ning kas ja millist kooskõlastust/luba see investeering vajab.

Lisainfo:
Katrin Reimo
tel 43 33 297
 

Infot ja abi taotluste koostamisel saab Viljandimaa Arenduskeskusest, MTÜde konsultant Jaanika Toome, tel. 43 30 446.

SÜGISVOOR 2019 LISAD:

Programmi määrus

Programmi määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Taotlusvorm M1

Eelarvevorm M1

Taotlusvorm M2

Eelarvevorm M2

ABIKS TAOTLEJALE:

Abimaterjal projektitaotluse koostamiseks M1

Abimaterjal projektitaotluse koostamiseks M2

Abiks vabaühendustele toetuse taotlemisel

ARUANDLUS:

Sisuaruanne M1

Kuluaruanne M1

Sisuaruanne M2

Kuluaruanne M2

KEVADVOOR 2019 LISAD:

Programmi määrus 

Programmi seletuskiri

Hindamismetoodika

Taotlusvorm M1

Eelarvevorm M1

Taotlusvorm M2

Eelarvevorm M2

ABIKS TAOTLEJALE

Abimaterjalid projektitaotluse koostamiseks M1

Abimaterjaldi projektitaotluse koostamiseks M2

Abiks vabaühenduste toetuse taotlemisel

ARUANDLUS

Sisuaruanne M1

Kuluaruanne M1

Sisuaruanne M2

Kuluaruanne M2


SÜGISVOOR 2018 LISAD:
Programmi määrus
Programmi määruse seletuskiri
Hindamismetoodika 
Taotlusvorm M1

Eelarvevorm M1
T
aotlusvorm M2

Eelarvevorm M2

Abiks taotlejale:

Abimaterjal projektitaotluse koostamiseks M1

Abimaterjal projektitaotluse koostamiseks M2

Abiks vabaühenduste toetuse taotlemisel

Aruandlus (sügisvoor 2018):

Sisuaruanne M1

Kuluaruanne M1

Sisuaruanne M2

Kuluaruanne M2

KEVADVOOR 2018 LISAD:

Programmi määrus

Programmi määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Taotlusvorm M1

Eelarvevorm M1

Taotlusvorm M2

Eelarvevorm M2

Abiks taotlejale (kevadvoor 2018):

Abimaterjal projektitaotluse koostamiseks M1

Abimaterjal projektitaotluse koostamiseks M2

Abiks vabaühendustele toetuse taotlemisel

Aruandlus (kevadvoor 2018):

Sisuaruanne M1

Kuluaruanne M1

Sisuaruanne M2

Kuluaruanne M2


KOP Maakondliku komisjoni koosseis